مطالب و مقالات حقوقی

دعاوی اداری و روابط کار

نمونه حکم بازگشت به کار - حقوق معوقه
آشنایی با نکات مهم قرارداد کار (قرارداد بین کارگر و کارفرما) دادخواست بازگشت به کار خواهان : رضا ...... نام پدر : عیسی سال تولد 63/10/25 عنوان شغل : حسابدار اقامتگ...
یکشنبه، 10 مرداد 1400 - 15:30
جستجوی مطلب مورد نظر