خدمات حقوقی

دعاوی حقوقی

 خدمات حقوقی در زمینه دعاوی ناشی از معاملات املاک و اموال غیر منقول و به اصطلاح، دعاوی ملکی و دعاوی ناشی از قراردادها 

دعاوی کیفری

کلیه خدمات حقوقی در زمینه  دعاوی کیفری (جزایی) و دفاع از جرایم ارتکابی 

دعاوی خانواده

کلیه خدمات حقوقی در زمینه دعاوی خانوادگی و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده

ایرانیان مقیم خارج

کلیه امور حقوقی و دعاوی مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور از جمله دعاوی حقوقی،کیفری،خانوادگی و نیز اداره اموال و املاک در ایران

دعاوی ناشی از ارث

کلیه قوانین و مقررات مربوط به  ارث و انحصار وراثت و هم چنین افراز و تفکیک و تقسیم اموال مشاع 

دعاوی کار و اداری

کلیه دعاوی در صلاحیت مراجع اداری و نیز مراجع غیر دادگستری از جمله هیات خای حل اختلتف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری