پرونده عملی جرم نگهداری مواد مخدر
متن شکواییه جرم نگهداری مواد مخدر مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه انقلاب تهران شاکی : گزارش مأمورین و شکایت دادستان متهم: اصغر ............ شماره پرونده: ..................
چهارشنبه، 20 فروردین 1399 - 14:33
پرونده الزام به تغییر مسیر مجرای فاضلاب
متن دادخواست الزام به تغییر مسیر مجرای فاضلاب نام مجتمع قضايي : مجتمع قضايي شهيد باهنر کلاسه پرونده : ........................ خواهان : حسن ........ فرزند.... خوانده : شهر...
چهارشنبه، 20 فروردین 1399 - 09:12
نمونه یک پرونده واخواهی از رای دادگاه بدوی
متن دادخواست واخواهی از دادنامه دادگاه : شعبه 123 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید باهنر کلاسه : ...................... وقت رسیدگی : 94/1/16 واخواه : موسی با وکالت علی ...........
ﺳﻪشنبه، 19 فروردین 1399 - 16:04
پرونده صدور گواهی حصر وراثت - انحصار وراثت
متن دادخواست انحصار وراثت نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيد باهنر کلاسه پرونده : ............... شماره دادنامه : ........................ نام شعبه : 123 ...
ﺳﻪشنبه، 19 فروردین 1399 - 11:32
پرونده عملی مطالبه دیه از کارفرما
متن دادخواست مطالبه دیه و حادثه حین کار دادخواست مطالبه دیه نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيدباهنر کلاسه پرونده : ....................... شماره دادنامه : ............... ...
دوشنبه، 18 فروردین 1399 - 10:18
پرونده عملی تنفیذ وصیت نامه-وکیل متخصص وصیت نامه
تنـفــیـذ وصـیت نـــامـــه - تائید وصیت نامه عادی دادخواست تنفیذ وصیت نامه دادگاه : شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران کلاسه : ....................... وقت رسیدگی : 93/12...
یکشنبه، 17 فروردین 1399 - 15:08
پرونده عملی کاهش سن و تاریخ تولد در شناسنامه
پرونده عملی کاهش سن شناسنامه ای دادخواست کم کردن سن،تاریخ تولد نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيدباهنر کلاسه پرونده : .................. شماره دادنامه : ............. نا...
شنبه، 16 فروردین 1399 - 15:52
نمونه پرونده عملی تصادف رانندگی
پرونده عملی بی احتیاطی در رانندگی(صدمه بدنی غیرعمدی) شکواییه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی دادگاه : شعبه 108 دادگاه عمومی وقت رسیدگی : 94/5/15 شاکی : حمید ........... متهم : ...
پنجشنبه، 07 فروردین 1399 - 16:07
نمونه پرونده عملی توزیع و فروش مشروبات الکلی
پرونده عملی توزیع و فروش مشروبات الکلی شکواییه توزیع و فروش مشروبات الکلی مرجع رسیدگی : شعبه 1032 دادگاه عمومی تهران شاکی : گزارش متهم : علیرضا ...... – تهران ....
ﺳﻪشنبه، 27 اسفند 1398 - 11:01
جستجوی مطلب مورد نظر
کلیدواژه ها