مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 26 تیر 1400
پرونده جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول

 پرونده جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 30

 

رای دادگاه جعل و استفاده از سند مجعول

پرونده کلاسه : ..................

مرجع رسیدگی : شعبه 1043 دادگاه کیفری 2 مجتمع شهید قدوسی تهران

تصمیم نهایی شماره : ............

شکات : 

1- خانم اکرم .....  فرزند : علی حیدر  به نشانی تهران-نارمک.............

2- خانم مهسا ....... فرزند : مهدی     به نشانی تهران-سید خندان ..............

3- خانم میترا ....... فرزند  :عزت اله  به نشانی تهران-سبلان ............. .

4- خانم فرانک ....... فرزند : عزیزله  به نشانی تهران-ولیعصر ............ .

متهم :

1- آقای مجید ..... فرزند : محمد   به نشانی : تهران.خیابان سعادت آباد ....... .

اتهام ها :

1- جعل اسناد رسمی

2- استفاده از اوراق رسمی مجعول

3- ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

4- استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

گردشکار - دادگاه با مطالعه مجموع اوراق پرونده و با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند قادر و متعال بشرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه جعل و استفاده از سند مجعول

در خصوص اتهامات انتسابی به آقای مجید .... فرزند محمد متولد 1358-شغل : فروشنده تجهیزات پزشکی-تابعیت ایرانی-آزاد با تودیع وثیقه مبنی بر استفاده از سند مجعول و استفاده غیر مجاز از عناوین علمی، دکتری وایراد صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از دخالت غیر مجاز، دادگاه با توجه به شکایت شاکی خصوصی و نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی و کشف اسناد مجعول و نظریه کارشناسی و صورتجلسه بازرسی مامورین نیروی انتظامی و اقاریر صریح وی و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 523  ، 535  و 533 ناظر به قانون تعزیرات و ماده واحده قانون استفاده غیر مجاز از عناوین علمی ناظر به ماده 556 قانون تعزیرات و مواد 145 و 211 و 448 و 449 و 452 و 459 و 488 و 489 و 496 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92/02/01 نامبرده را به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی از جهت استفاده از سند مجعول (رسمی) و به تحمل یک سال حبس تعزیری از جهت استفاده از عنوان علمی غیر مجاز و همچنین به پرداخت بهای ریالی ده درصد دیه کامل از جهت ارش صدمات وارده در حق خانم میترا .... محکوم می نماید.اما در رابطه با اتهام دیگر وی مبنی بر جعل اسناد رسمی اولاً اقدامات مادی مرتکب روی کپی سند بوده و نه اصل سند که با تعریف ماهوی جعل یعنی قلب حقیقت سند و نوشته  انطباق ندارد و ثانیاً کیفرخواست ارائه نشده است.علیهذا در راستای ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب ‎92/02/01 و با رعایت اصل برائت مستنداً به  ماده 4 قانون آین دادرسی کیفری رای بر برائت وی در این خصوص  صادر و اعلام می نماید و بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/02/01 وماده 148 قانون ایین دادرسی کیفری اسناد مجعوله مکشوفه پس از قطعیت رای معدوم شوند، در راستای ماده 134 قانون مذکور مجازات اشد (حبس) قابل اجرا خواهد بود .رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدینظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه 1043 دادگاه کیفری 2 تهران.

 

 

رای دادگاه تجدیدنظر جعل و استفاده از سند مجعول 

پرونده کلاسه : ‎...........

مرجع رسیدگی : شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تصمیم نهایی شماره : ........

تجدیدنظر خواه : آقای مجید  .... فرزند محمد به نشانی تهران سعادت آباد.............. .

تجدیدنظر خوانده ها :

1- خانم اکرم .....  فرزند علی حیدر به نشانی تهران-نارمک............. .

2- خانم مهسا ....... فرزند مهدی به نشانی تهران-سید خندان ............ .

3- خانم میترا ....... فرزند عزت اله به نشانی تهران-سبلان ............. .

4- خانم فرانک ....... فرزند عزیزله به نشانی تهران-ولیعصر .......... .

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

متن رای دادگاه جعل و استفاده از سند مجعول

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای مجید ....... فرزند محمد نسبت به دادنامه شماره ..... مورخ 95/09/29 صادره از سوی شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری دو تهران که بموجب مفاد آن و در مورد اتهامات وارد به متهم تجدیدنظر خواه داثر به جعل و استفاده از سند مجعول و استفاده از عناوین علمی (دکتری ) و ایراد صدمات بدنی ناشی از دخالت غیر مجاز که پس از رسیدگی منجر به برائت از اتهام جعل و محکومیت وی به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی بابت استفاده از سند مجعول و به تحمل یکسال حبس تعزیری از جهت استفاده از عنوان علمی غیر مجاز و به پرداخت ده درصد دیه بابت ارش صدمات وارده به شاکی خصوصی خانم میترا ... گردیده و پس از ابلاغ و در فرجه از سوی متهم و با تقدیم لایحه ای مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارسال و ارجاع و بررسی اوراق و محتوبات پرونده ابتدا وفق مفاد بند ث ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام به تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین نموده و سپس با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و سیر مراحل تحقیق و دادرسی و دلایل و مدارک مستندات ابرازی و اظهارات و مدافعات و لوایح تقدیمی و از آنجا که دادنامه بر اساس دلایل مستندات صادر شده است و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجب نقض باشد بعمل نیامده لذا ضمن رد اعتراض و تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً و با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آتین دادرسی کیفری تایید می نماید رای صادره قطعی است.

 

راه های تماس و مشاوره حضوری با وکیل برای جرم جعل و دعاوی کیفری

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر