مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 19 تیر 1400
نمونه رای ملاقات فرزند و دستور موقت

 نمونه رای ملاقات فرزند و دستور موقت

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 17

 

رای دادگاه ملاقات فرزند 

پرونده کلاسه : ............

مرجع رسیدگی : ۴ شعبه ۲۸۳ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

تصمیم نهایی شماره : ...........

خواهان: آقای سعید ..... فرزند محسن به نشانی تهران- ایت اله کاشانی.......... .

خوانده : خانم سمیرا .... به نشانی تهران- خ دماوند ............... .

خواسته ها :

1-  ملاقات فرزند

گردشکار - خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

متن رأی دادگاه ملاقات فرزند 

در خصوص دعوای سعید .... فرزند محسن با وکالت ........ بطرفیت سمیرا ..... فرزند محسن بخواسته تفاضای صدور حکم ملاقات با فرزند مشترک بنام شانا متولد ۱۳۸۹ نظر به اینکه حسب محتویات پرونده علقه زوجیت فیمایین طرفین حسب عقدنامه شماره .... مورخ ۱۳۰۶/۹/۲۹ تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج .... تهران دادگاه محرز بوده فرزند مشترک نیز حاصل زندگی مشترک آنان بوده از آنجا که پس از وقوع عقد نکاح حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می گردد و یکی از آنها حق ملاقات والدین با فرزندان می باشد دادگاه دعوی خواهان را ثابت ی را ان 1174 قانون مدنی که مقرر می دارد (در صورتی که بعلت طلاق با به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ن ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است) حکم به ملاقات خواهان با فرزند مشترک فوق الذکر به مدت 24 ساعت در هر هفته از ساعت 13 روز پنج شنبه لغایت ۱۳ روز جمعه صادر و اعلام می نماید در صورت اختلاف طرفین در مورد مکان ملاقات، ملاقات تحت نظارت کلانتری محل خواهد بود رأی صادره حضوری و ظرف پیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۲۸۳ دادگاه عمومی حقوق (خانواده) تهران

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل برای حضانت و ملاقات فرزند

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر