مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: یکشنبه 14 فروردین 1401
نمونه دادخواست تنظیم سند رسمی شش دانگ یک قطعه زمین

 نمونه دادخواست تنظیم سند رسمی شش دانگ یک قطعه زمین

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 186

متن دادخواست الزام به تنظیم سند ششدانگ زمین

خواهان ها :

1- امیرحسین .......
2- نگین .........
3- زهره ........
خواندگان :

1- هاشم ........
2- کریم  .......
خواسته :

1- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 1500 متر مربع قطعه 846 تفکیکی به  پلاک ثبتی .... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزا شده از اصلی مذکور بخش ثبتی شهریار ........... مقوم به 000/000/51 ریال - قیمت منطقه ای ملک: ........... ریال
2- مطالبه خسارات دادرسی
دلایل و مضمات :

1- تقاضای استعلام وضعیت ثبتی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 1500 متر مربع قطعه 46 تفکیکی به  پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزا شده از اصلی مذکور بخش ثبتی شهریار واقع در استان البرز.........
2- تصویر سند مالکیت به شماره ثبت ....
3- تصویر گواهی حصر وراثت به شماره .... مورخ 11/10/1398 صادره از شعبه 56 مجتمع شماره 2 شورای حل اختلاف تهران
4- تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ .........
5- تصویر مصدق وکالتنامه رسمی شماره .... مورخ 29/11/1381
6- تصویر مصدق سند رسمی تفویض وکالت به شماره .... مورخ 15/12/1385

شرح دادخواست تنظیم سند ششدانگ یک قطعه زمین:

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با سلام

احتراما اینجانبان خواهان ها مراتب زیر را به استحضار می رساند:

مستندا به تصویر سند مالکیت پیوست دادخواست و در صورت صلاحدید آن مقام محترم، پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهریار، خوانده ردیف اول(آقای هاشم .....) مالک رسمی شش دانگ یک قطعه زمین به مشخصات مندرج در ستون خواسته بوده اند.
مستندا به تصویر مصدق وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ 29/11/1381 خوانده ردیف اول در خصوص شش دانگ ملک مذکور به خوانده ردیف دوم(آقای کریم ...) وکالت بلاعزل جهت انتقال ملک مذکور به هر شخص ولو به خود وکیل با حق توکیل به غیر اعطا می نماید.
 مستندا به تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ .... خوانده ردیف دوم شش دانگ ملک مذکور را به مورث اینجانبان (مرحوم محمدعلی ....) منتقل می نماید و مستندا به تصویر مصدق سند رسمی تفویض وکالت به شماره .... مورخ 15/12/1385 ، در خصوص ملک مورد معامله به مورث اینجانبان تفویض وکالت می نماید.

متاسفانه مستندا به تصویر گواهی حصر وراثت به شماره ... مورخ 11/10/1398 صادره از شعبه 56 مجتمع شماره 2 شورای حل اختلاف تهران، مورث اینجانبان(مرحوم محمدعلی ...) در تاریخ 30/07/1398 فوت می نماید و وراث منحصر وی اینجانبان (شامل یک همسر ، یک پسر و یک دختر) می باشیم.

5- با عنایت به این که به رغم وجود مبایعه نامه و سایر مدارک مثبته ی مالکیت اینجانبان نسبت به ملک مذکور، به جهت فوت مرحوم محمد علی ... (مورث مان) به موجب ماده 678 قانون مدنی، وکالت داده شده به ایشان منحل گردیده است، فلذا امکان تنظیم سند رسمی به استناد وکالتنامه های مذکور منتفی شده است و خواندگان محترم از تنظیم سند رسمی انتقال به نام اینجانبان خودداری می نمایند.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به ادله ی ابرازی، رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ پلاک ثبتی موصوف به نام اینجانبان به انضمام خسارات دادرسی از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص اسناد و دعاوی ملکی

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر