مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 21 تیر 1400
حکم طلاق توافقی با اسقاط حق رجوع به ما بذل

 حکم طلاق توافقی با اسقاط حق رجوع به ما بذل

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 23

 

رای دادگاه طلاق توافقی با اسقاط حق رجوع به ما بذل

پرونده کلاسه : ..........

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۶۰ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

تصمیم نهایی شماره : .........

خواهان ها :

1- خانم زینب ....... فرزند یونس با وکالت آقای مسعود محمدی   به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ........ .

2- آقای محمد ....... فرزند احمد  با وکالت خانم مینا کاویانی       به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها .......... .

خواسته : طلاق توافقی
گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

متن رای دادگاه طلاق توافقی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان 1- خانم زینب ..... فرزند یونس با وکالت خانم ساغر نقیبی 2- آقای محمد ...... فرزند احمد با وکالت خانم مینا کاویانی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به شماره ترتیب .... مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۳دفتر اسناد رسمی ازدواج ... حوزه ثبت تهران که رونوشت مصدق آن ضم پرونده گردیده و با احراز علقه زوجیت دائم فیمابین و نظر به اصرار زوجین بر طلاق و از آنجا که حسب نظر کارشناس واحد مشاوره خانواده مستقر در مجتمع قضائی مثبوت تفریق و جدایی زوجین با ذکر دلایل علل عدم تفاهم به مصلحت آنان اعلام شله و این دادگاه نیز نظر مزبور را مطابق ظواهر و احوال زوجین میداند لذا تقاضای آنان را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد  25، 26 و 29 قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی کواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین و به شرح توافقات ذیل صادر می شود : مهریه زوجه تعداد یکصد عدد سکه طلای تمام می باشد که زوجین توافق نمودند زوج ماهی پنج عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به زوجه پرداخت نماید و زوجه نیز بابت اخذ طلاق مبلغ ده هزار تومان به زوج بذل نمود و وکیل زوج نیز قبول بذل نمودند زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب و ساقط نمودند زوجه در خصوص نفقه و اجرت المثل ادعایی ندارند جهیزیه زوجه در ید زوجه می باشد حضانت فرزندان به عهده زوجه می باشد زوج بابت نفقه فرزندان هر ماهی سه میلیون تومان به زوجه پرداخت می نماید زوج هفته ایی ۲۴ ساعت حق دارد فرزندان خود را ملاقات نماید زوجین در خصوص هدایا و سایر حقوق مالی دیگر هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند زوجه موظف است در زمان اجرای صیغه طلاق گواهی عدم بارداری را به دفترمجری طلاق ارائه نماید . طلاق واقع شده مستنداً به ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی و کراهت زوجه از تداوم زندگی و بخشش حقوق مالی از نوع خلع می باشد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است گواهی صادره در اجرای ماده ۳ همان قانون طی سه ماه از تاریخ رای قطی دارای اعتبار بوده و در صورتیکه گواهی صادره ظرف مهلت مزبور به دفتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن تسلیم نگردد و یا تسلیم کننده گواهی به دفترخانه، ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه طلاق جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نگردد و یا مدارک لازم را به دفترخانه ارائه ننماید گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط
بوده و کلیه توافقات مندرج در این گواهی نیز ملغی خواهد بود . اجرای صیخه طلاق حسب ماده ۳۷ قانون مذکور با رعایت جهات شرعی و با حضور سردفتر انجام خواهد گرفت.

 

راه های تماس و مشاوره حضوری با وکیل متخصص دعاوی خانواده و طلاق

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر