مطالب و مقالات حقوقی

حقوقی و قراردادها

تصرف در اموال مشاع و مشاعات آپارتمان
یک مجموعه آپارتمان به دو بخش کلی تقسیم می شود؛یکی قسمت های اختصاصی و داخا آپارتمان که متعلق به هر مالک به طور اختصاصی است و دیگر قسمت های اشتراکی و مشاعات که متعلق به تمامی مالکین ...
دوشنبه، 04 فروردین 1399 - 22:24
جستجوی مطلب مورد نظر
کلیدواژه ها