مطالب و مقالات حقوقی

حقوقی و قراردادها

وکیل برای گواهی انحصار وراثت - تقسیم ماترک - تقسیم ارث
انحصار وراثت به معنای مشخص کردن ورثه متوفی توسط مراجع ذیصلاح است. مقررات مربوط به این موضوع در حقوق ایران در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و قانون امور حسبی آمده است.بدون گواه...
ﺳﻪشنبه، 20 آبان 1399 - 10:44
تصرف در اموال مشاع و مشاعات آپارتمان
یک مجموعه آپارتمان به دو بخش کلی تقسیم می شود؛یکی قسمت های اختصاصی و داخا آپارتمان که متعلق به هر مالک به طور اختصاصی است و دیگر قسمت های اشتراکی و مشاعات که متعلق به تمامی مالکین ...
جمعه، 13 تیر 1399 - 22:24
جستجوی مطلب مورد نظر
کلیدواژه ها